Հրատարակվել է պատմական գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Ա. Ստեփանյանի «Պատմության հետագիծը: Գործք, գրույթ, իմաստ» մենագրությունը

Գիրքը պատկանում է հատվածային մենագրության ժանրին: Պարառում է տասնհինգ հետազոտական ակնարկ՝ նվիրված հին հունական, հելլենիստական և հայոց քաղաքակրթական ինքնության տարաբնույթ հիմնախնդիրներին: Դրանք շարակարգված են ըստ միասնական խաղընթացի՝ Գործք, Գրույթ, Իմաստ: Պատումային մի ալգորիթմ, որ...