Հրատարակվել է պ. գ. դ., պրոֆեսոր ԱԼԲԵՐՏ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆԻ նոր՝ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐՊԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԵԾ ՀԱՅՔՈՒՄ. ԱՐՏԱՇԻՍՅԱՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ /գիրք Ա/ մենագրությունը

Մենագրությունը խնդիր ունի լուսաբանելու հայոց պատմության ամենակառուցիկ շրջափուլերից մեկը՝ Արտաշիսյան դարաշրջանը, ըստ քաղաքակրթական չափույթի: Քայլ է կատարված լոկալ /հելլենիստական/ քաղաքակրթությունը լուսաբանելու համաշխարհային պատմության համածիրում: Հայդմ արժևորված են նրա հոմեոստատիկ հնարավորությունները՝ համարժեք պատասխաններ մշակելու ներքին...